Disclaimer

Website AMTC B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld kan niet uitgesloten worden dat de zichtbare en onzichtbare informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten kan worden aangepast of aangevuld.

AMTC B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan AMTC B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. AMTC B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt AMTC B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging voor onbepaalde tijd buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van AMTC B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van AMTC B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.